Destekleme ve Yerleştirme Kursları Başlıyor

webmasteryolcu
09-09-2015, 10:33   |  #1  
OP Üye
Teşekkür Sayısı: 1
66 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eki 2010

2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI TAKVİMİ

07-11 Eylül 2015 İl/ilçe komisyonunun oluşturulması
07-11 Eylül 2015 Kurs merkezlerinin başvurularının alınması
14-18 Eylül 2015 Kurs merkezi başvurularının onaylanması
14-25 Eylül 2015 Öğretmen başvurularının alınması
21 Eylül - 2 Ekim 2015 Öğrenci başvurularının alınması
28 Eylül-2 Ekim 2015 Öğretmen görevlendirmelerinin yapılması
1-3 Ekim 2015 Kurs sınıf/şubelerinin oluşturulması
Son kurs onay işlemleri
3 Ekim 2015 I. Dönem Kurslarının başlaması
24 Ocak 2016 1. Dönem Kurs Sonu
8 Şubat 2016 2.Dönem Kurslarının Başlangıcı
17 Haziran 2016 II. Dönem Kurslarının ve
Yıllık Kursların tamamlanması
20 Haziran – 11 Eylül 2016 III. Dönem Yaz Kursları

GENEL ESASLAR

1.1. Bu kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel örgün ve yaygın eğitim
kurumlarına devam eden öğrenciler ile kursiyerler (mezunlar) için resmî örgün ve
yaygın eğitim kurumlarında açılan DYK’larla ilgili iş ve işlemleri kapsar.
1.2. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları,
resmi/özel ortaöğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile açık öğretim
öğrencilerine yönelik kurslar örgün eğitim kurumlarında; kursiyerlere yönelik kurslar
ise yaygın eğitim kapsamında Halk Eğitim Müdürlükleri sorumluluğunda açılır.
1.3. DYK’ lar, Şubat 2015 tarihli ve 2689 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli
Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları
Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.
1.4. DYK’lar, millî eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlar tarafından planlanır,
okul veya kurum müdürünün teklifi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile
açılır. Kursların onay ve denetimi milli eğitim müdürlüğü adına il/ilçe
komisyonları tarafından yürütülür.
1.5. DYK’da kursların açılış/kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları,
kazanım testleri..vb. iş ve işlemler, e- kurs (http://odsgm.meb.gov.tr & eba.gov.tr)
modülü üzerinden yapılır.
1.6. DYK’da ilde kadrolu çalışan öğretmenler ile kadrolu öğretmenin ihtiyacı
karşılamaması durumunda il/ilçe tarafından çalışmasına onay verilen ücretli
öğretmenler de görevlendirilebilir.
1.7. DYK’daki ücret, ek ders gibi mali iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs
merkezlerince ve ilgili eğitim kurumlarınca yürütülür.
1.8. DYK’lar özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile işbirliği içinde
açılamaz.
1.9. Açılacak DYK’ larda öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmez.
1.10. DYK’lar, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanacak olan kurs
programı çerçevesinde yürütülmesi esastır. Programı yayımlanmayan dersler için o
derse giren öğretmen tarafından ders programı oluşturulur. Kurs programları en geç
kursların açıldığı ilk haftanın son işgününe kadar kurs merkezi müdürüne onaylatılır.
1.11. Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî
ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi
merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.
1.12. Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezleri sorumluluğunda açılır. Ancak
halk eğitim merkezinin bulunmadığı veya fiziki kapasitesinin uygun olmadığı
hâllerde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince uygun görülen binalarda da
açılabilir. Mezunlara yönelik yaygın eğitim kurslarının örgün eğitim
kurumlarında açılması halinde, kurs açma/kapatma, ders programları onay,
öğretmen belirleme, öğrenci kayıt vb. iş ve işlemler Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüklerince; kursların yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler ise kursun yapıldığı
örgün eğitim kurumu müdürlüğünce yürütülür.
1.13. Her bir kurs açılabilmesi için, kursa devam edecek sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısı
10’dan az olamaz. Sınıf mevcudunun 20 olması esastır.
1.14. DYK’lar eğitim ve öğretim takvimine uygun şekilde dönemlik, yıllık (iki dönemlik)
ve yaz kursu şeklinde açılabilir. I.dönem ve yıllık kurslar, en geç Ekim Ayının,
II.dönem kurslar ise Şubat Ayının ikinci hafta sonuna kadar başlatılır. Yıllık
kurslarda yarıyıl tatilinde kurs yapılmaması esastır. Olağanüstü durumlarda bu
süreler İl millî eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir.
1.15. Yaz dönemi kursları, kurs merkezlerince ders yılının dışında kalan sürede
yapılacak şekilde planlanır ve il/ilçe komisyonunun onayı ile yürürlüğe girer.
1.16. DYK’lara kursun süresinin 1/10’unu geçtikten sonra öğrenci kaydı yapılmaz.
Ancak kursların başladığı haftadan sonra müracaat eden kursiyerlerin durumları
ile nakil, yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan
öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.
1.17. Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuru yapan öğretmenler arasından veli
ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak kurs müdürlüğü tarafından
belirlenir. Kurs müdürü, kendi okulundan öğretmen görevlendirebileceği gibi
diğer okullardan veya ihtiyaç olması halinde il/ilçe komisyonunca
onaylananlardan, ücret karşılığı öğretmen görevlendirmesi de yapılabilir.
1.18. Kursta görevlendirilecek kadrolu öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde millî
eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.
1.19. Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile 9,10 ve 11. sınıflarındaki
öğrenciler en fazla 3 dersten haftalık toplam 12 saate kadar; 8. sınıftaki öğrenciler ise
en fazla 6 dersten 18 saate kadar; ortaöğretim kurumlarının 12. sınıftaki öğrenciler ve
mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 dersten 24 saate kadar haftalık kurs
alabilirler.
1.20. Kurslarda her bir öğrenci/kursiyer için, hafta içi günde en fazla 2 dersten 4 saate kadar,
hafta sonları ise bir günde en fazla 5 dersten 8 saate kadar kurs verilebilir.
1.21. Kurslarla ilgili ders programları ve haftalık örnek ders çizelgeleri ile kazanım testleri,
tarama testleri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî
internet sayfasında ve e-kurs modülünde yayımlanacaktır.

2. İL/İLÇE KOMİSYONLARI
2.1. İl/İlçe Komisyonları, kurs merkezlerinin yerini, türünü, açılış/kapanış onaylarını ve
görev alacak öğretmenleri belirlemek, kursların işleyişini sağlamak amacıyla il/ilçe
milli eğitim müdürlerince oluşturulur.
2.2. Komisyonlar, illerde, sınavlardan sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube
müdürünün başkanlığında, iki ortaokul müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir
halk eğitim müdürü ve il DYK modül kullanıcısı olmak üzere; ilçelerde, sınavlardan
sorumlu şube müdürü başkanlığında, iki ortaokul müdürü, iki ortaöğretim kurumu
müdürü, bir halk eğitim müdürü veya yardımcısı ve ilçe DYK modül kullanıcısı olmak
üzere yedişer kişiden oluşur.
2.3. Komisyonlar Eylül ayının ilk haftası oluşturulur.
2.4. Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin
yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.
2.5. Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmen başvurularını inceleyip
değerlendirerek, ilgili kurs merkezine yönlendirir.
2.6. İl/ilçe bünyesindeki kursların koordinasyonunu sağlar.
2.7. e-Kurs modülüne, il/ilçe sorumlularının verileri zamanında sisteme işlemesini,
sistemdeki bilgilerin güncel tutulmasını sağlar, kurslarla ilgili işleyişin sağlıklı
yürümesi için gereken tedbirleri alır.
2.8. Yönerge kapsamındaki diğer iş ve işleri yapar.

3. KURS MERKEZLERİ
Kurs merkezi olmak isteyen örgün eğitim kurumları ile halk eğitim merkezlerinin
kurs merkezi müracaatını e-kurs modülü üzerinden, Eylül ayının ilk haftasında yapar.
e-Kurs modülünden hangi derslerle ilgili ve haftalık kaçar saat kurs açacaklarını
başvuru ekranından sisteme işler. Kurs merkezi olmak isteyen kurum, imkanları
ölçüsünde, her sınıf düzeyinde en az 6 dersten kurs açma isteğinde bulunarak
öğrencilerin tercihine sunar. İl/ilçe komisyonundan onay alan kurslar, yeterli talep
olması halinde açılmış olur (14-18 Eylül).
3.1. Kurslara bizzat başvuran öğrenci veya kursiyerlerin müracaatlarını alır.
3.2. e-Kurs modülü üzerinden başvuru yapacak öğrenci/açık öğretim öğrencisi ve
mezunlara eba/e-Kurs kullanım şifresi verir.
3.3. Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders planlarını inceleyip onaylar.
3.4. e-Kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait ağırlıklı yılsonu başarı
puanı, Bakanlıkça veya kurs müdürlüğünce yapılacak tarama test sonuçları;
kursiyerlerin diploma notu gibi ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf
oluşturma iş ve işlemlerini yapar.
3.5. Kursa başvuru yapan kadrolu veya ücretli öğretmenlerin e-kurs modülü
üzerinden derslere atamasını yapar, haftalık ders çizelgelerini oluşturur, ilan eder.
3.6. Kurs çalışmalarında plan ve programları onaylar, uygulanmasını sağlamak
amacıyla gerekli tedbirleri alır.
3.7. Kurslara başvuran açık öğretim öğrencileri ile mezunların, belgelerini inceleyerek
bulundukları sınıf düzeyine göre rehberlik eder, kurs kayıtlarını yapar.
3.8. Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personel görevlendirmeleri ile
yapılacak ücret ödemelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür. Kursun işleyişi ile ilgili
idari, mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar.
3.9.Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin
devam, devamsızlık, takibini yapar (Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii
afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan
devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz).
3.10. Kurs merkezince tutulması gereken defter ve dosyaları tutar.
3.11. DYK’nın işleyişini, düzen ve disiplinini sağlayıcı tedbirleri alır.
3.12. Yönerge hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapar.

4. ÖĞRETMEN BAŞVURULARI (14-25 EYLÜL)
4.1. Kurslarda görev almak isteyen kadrolu öğretmenler, Mebbis şifreleri ile e-kurs
modülünden görev almak istedikleri kurs tercihini yaparak başvuruda bulunurlar.
4.2. Öğretmenler, ilçe içinde görev almak istedikleri kurs merkezlerinden üç tercihte veya
tüm ilçede herhangi bir okulda görev alma isteğinde bulunabilirler.
4.3. Derslere öğretmen atamaları, kurs merkezi müdürlüğü tarafından öğrenci tercihleri ve
ihtiyaçlar de göz önünde bulundurularak yapılır.
4.4. Ücretli öğretmenler, e-kurs üzerinden sisteme ilk girişte oluşturabilecekleri şifreler ile
başvuru yaparak, ilgili evrakları komisyonlara ulaştırırlar.
4.5. Ücretli öğretmenlerin hangi kursta görev alacakları kurs merkezlerinin talebi
doğrultusunda komisyonlar tarafından belirlenir.
4.6. Tercih ettiği halde hiçbir kursta görev alamayan öğretmenler, ilçe komisyonları
tarafından ihtiyaç duyulan kurs merkezlerinde değerlendirilirler.
4.7. Başvurular, http://odsgm.meb.gov.tr veya www.eba.gov.tr internet adresinden e-kurs
modülü üzerinden gerçekleştireceklerdir.

5. KURSLARA (ÖĞRENCİ/KURSİYER) BAŞVURU (21 EYLÜL-2 EKİM)
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları,
resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden her sınıf
seviyesindeki istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilecektir.
5.1. Kursa katılmak isteyen örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul/kurumlarından
alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü üzerinden veya bizzat kurs müdürlüğüne kurs
açılan derslerle ilgili başvuru yapabileceklerdir. İstekleri derslerden kurs açılmaması
durumunda kurs merkezine taleplerini yazılı olarak iletebileceklerdir.
5.2. Açık öğretim öğrencileri başvurularını örgün kurs merkezleri, kursiyerler ise halk
eğitim merkezleri aracılığıyla yaygın eğitim kurs müdürlüklerine bulundukları sınıf
düzeyini gösterir belge veya diploma ile bizzat başvurarak yapacaklar ve kurs
şifrelerini alacaklardır.
5.3. Öğrenciler ders ve öğretmen tercihinde bulunabilir.
5.4. DYK’lara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde
okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam
etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde başka bir kursa devam
edemez.
5.5. Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve
hareketleri görülen öğrenci veya kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları
okul/kurumların ilgili mevzuatına ve diğer mevzuata göre işlem yapılır.

6. KURSLARA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ (28 EYLÜL-2 EKİM)
6.1. Kurslara öğretmen belirlenmesi e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü
tarafından o kursa başvuru yapan kadrolu öğretmenler arasından öğrenci tercihleri ve
ihtiyaçlar gözetilerek yapılır.
6.2. İhtiyaç olması halinde komisyonlar tarafından onaylanan ücretli öğretmen
görevlendirmesi yapılabilir.
6.3. Kurs merkezleri, görev veremedikleri öğretmenleri modül üzerinden ihtiyaç dışı olarak
il havuzuna gönderirler.

7. KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI / DERS PROGRAMLARININ ONAYLANMASI (1-3 EKİM)
7.1. Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait ağırlıklı
yılsonu başarı puanı, Bakanlıkça veya kurs müdürlüğünce yapılacak tarama test
sonuçları; kursiyerlerin diploma notu vb. ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak
sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.
7.2. Her bir kurs programına devam edecek sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısı 10’dan az
olamaz. Sınıf mevcudunun 20 olması esastır. Bu sayı dolmadan yeni bir sınıf açılamaz.
Sınıf mevcudu en fazla 25’e kadar çıkartılabilir.
7.3. Kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10’un altına düşmesi durumunda kursun
birleştirilmesi veya kapatılıp/kapatılmamasına o ay sonunda komisyon tarafından karar
verilir.

8. KURS DÖNEMLERİ
8.1. DYK’lar I.dönem, II.dönem ve III. dönem (yaz kursları) olmak üzere üç dönemde
açılır.
8.2. I.dönem kursları Ekim ayının ilk haftası başlar ve yarı yıl tatiline kadar devam eder.
8.3. II.dönem kursları derslerin başladığı ikinci yarıyılda başlayarak okulların kapanmasına
kadar devam eder.
8.4. III.dönem kursları, okulların kapanmasıyla birlikte ders yılı bitiminden bir sonraki
eğitim-öğretim yılı okulların açılışına kadar olan sürede açılır.
8.5. I.dönem ve II.dönem kursları birbirinin devamı şeklinde yıllık (ders yılı) olarak
uygulanabilir.

9. SORUMLULUK
9.1. Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel,
görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

10. DENETİM
10.1. Kursların denetiminden il/ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumludur.

Kaynak: https://www.yayginegitim.net/destekleme-ve-yetistirme-kurslari/

Son Düzenleme: webmasteryolcu ~ 26 Ağustos 2023 12:34 Neden: